Polityka prywatnośći

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Dbając o bezpieczeństwo Twoich danych prosimy zapoznaj się z zasadami ich przetwarzania  w naszych serwisach internetowych.

Data publikacji Polityki Prywatności: 01.03.2021 | Data aktualizacji: 06.05.2024

Korzystanie z Serwisów internetowych Grupy EDUKACJA 3.0 Sp. z o.o.: 

 oznacza akceptację warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies. Informujemy w niej, w jaki sposób dbamy o Twoje dane, jak je przetwarzamy, komu je powierzamy i informujemy o wielu ważnych kwestiach związanych z danymi osobowymi.

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

§1 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się w Serwisach Internetowych Grupy EDUKACJA 3.0 Sp. z o.o. Administratorem serwisów internetowych i danych osobowych jest Grupa EDUKACJA 3.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, przy ul. Mościckiego 1 , 24-100 Puławy.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz o Twoją prywatność jako Użytkownika naszych serwisów. W razie jakichkolwiek wątpliwości w sprawie przetwarzania danych osobowych proszę się skontaktować z nami listownie na adres Grupa EDUKACJA 3.0 Sp. z o.o., ul. Mościckiego 1, 24-100 Puławy lub poprzez adres e-mail: admin@trzyzero.edu.pl.

Jako Administrator zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój naszych serwisów. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

§2 Definicje

Administrator – Administratorem danych osobowych i Serwisów Internetowych jest Grupa EDUKACJA 3.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, przy ul. Mościckiego 1 , 24-100 Puławy,. KRS: 000060101, NIP: 9462657472, REGON: 363682998. Telefon kontaktowy 501 559 174, email: biuro@trzyzero.edu.pl.

Użytkownik – każdy osoba lub podmiot korzystający z naszych Serwisów Internetowych.

Serwisy Internetowe lub Serwisy– strony internetowe lub inny rodzaj aplikacji internetowych, takich jak; sklep internetowy, blog, system CMS czy platforma kursowa.

Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator przesyła informacje z wybranych obszarów zainteresowań, informacje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni.

Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika założone w Serwisach internetowych Administratora umożliwiające dostęp do różnego rodzaju usług.

Formularz lub Formularze – miejsca w Serwisach internetowych, które umożliwiają wprowadzenie danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika. Formularze zawierają wskazany w nich celach, np. w celu wysyłki newslettera, złożenia zamówienia lub kontaktu z Użytkownikiem.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

§3 Dane osobowe i zasady ich przetwarzania

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.

Podczas wizyty w Serwisach Internetowych, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w Serwisach Internetowych, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości Serwisów w celu ich ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania Serwisami, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe, następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

Cele zbierania danych osobowych w naszych Serwisach internetowych

Dane osobowe Użytkownika w Serwisach internetowych Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
 2. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 3. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 4. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
 5. w celu wysyłania Newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zgoda) (oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 6. w celu marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 7. wykorzystywania cookies w serwisach internetowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 8. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu z Serwisów Internetowych, w tym cookies, np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 9. w celu obsługi fanpage pod nazwą Edukacja 3.0 na Facebooku i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 10. w celu obsługi kanału pod nazwą „Edukacja 3.0” na YouTube i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 11. w celu obsługi profilu pod nazwą „Grupa Edukacja 3.0 Sp. z o.o.” na LinkedIn i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 12. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 13. rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 14. rozpatrzenia roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 15. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

Wycofanie wyrażonej zgody

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym momencie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e‑mail z baz danych Administratora i zaprzestaniem wskazanych w zgodzie działań. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

Zakres zbieranych danych

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik sam poda. Dane zbierane w sposób automatyczny za pomocą plików cookies oraz dane z logowania zbierane są po wyrażeniu zgody Użytkownika.

Twoje uprawnienia jako Użytkownika

Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:

Uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień odsyłamy Użytkownika do treści RODO.

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora listownie na adres Grupa EDUKACJA 3.0 Sp. z o.o., ul. Mościckiego 1, 24-100 Puławy lub poprzez adres e-mail: biuro@trzyzero.edu.pl, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich.

Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google i spółki zależne, Shopify Inc.,
Thinkific Labs Inc..

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) i Kanady w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich lub kanadyjskich serwerach (w całości lub częściowo). Wskazani dostawcy stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Dane Użytkownika będą przekazywane odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych.:

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Czas przechowywania Twoich danych

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych celów:

Linki odsyłające do innych stron

W Serwisach Internetowych mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Kim mogą być odbiorcy danych osobowych?

Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

Profilowanie danych

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

W ramach Serwisów internetowych dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania.

Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

§4 Formularze

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Serwisów Internetowych:

– Formularz zapisu na Newsletter – wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e‑mail. Pola te są obowiązkowe. Użytkownik może też podać swoje nazwisko (nieobowiązkowo). Użytkownik, zostanie poinformowany o zapisaniu do Newslettera mailowo, jeżeli nie wyraził takiej chęci ma możliwość rezygnacji z usługi. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania Newslettera.

Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344).

Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki Newslettera, w tym m.in. do przesyłania informacji merytorycznych, informowania o usługach, nowych filmach, wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora lub produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania Newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.

Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie Newsletterowej jeszcze przez okres do 2 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e‑maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wysyłka Newslettera może zostać zaprzestana w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum 6 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e‑mail (wysłanego Newslettera). W takim przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki Newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany w tym celu sposób.

System mailingowy wykorzystywany do wysyłki Newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e‑mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).

– Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną.  Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, telefon, adres e‑mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

Po zakończeniu kontaktu z Tobą, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.

§5 Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

Treści przedstawione w Serwisach Internetowych nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem na podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na jej podstawie.

Wszystkie treści umieszczone w Serwisach Internetowych stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

Treści umieszczone w Serwisach Internetowych są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

§6 Polityka plików cookies

Większość Serwisów internetowych Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies („ciasteczek”), co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.

Serwisy Internetowe nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z naszych Serwisów Internetowych. Mogą to być cookies własne (czyli pochodzące bezpośrednio z naszych Serwisów Internetowych) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż moja strona).

Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości naszych Serwisów Internetowych do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy Serwisów Internetowych korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu możemy ulepszać nasze Serwisy Internetowe, ich zawartość, strukturę i wygląd. W ramach Serwisów Internetowych stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu Serwisów Internetowych, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisów Internetowych mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisów Internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie..

Zgoda na cookies

Podczas pierwszego wejścia na nasze Serwisy Internetowe należy wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Serwisów Internetowych. Korzystanie z Serwisów Internetowych oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli nie chcecie Państwo takiej zgody wyrazić – należy opuścić nasze Serwisy Internetowe. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w Twojej przeglądarce znajdziesz niezbędne informacje.

Pliki cookies podmiotów trzecich

Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Serwisów Internetowych:

– Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Serwisów Internetowych oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights).

Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca może łączyć te informacje z informacjami jakie mu przekazujesz w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami.

– Wbudowane kody analityczne Google Analytics – w celu analizy statystyk Serwisów Internetowych. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Serwisów Internetowych. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżący serwis internetowy. Pomagają udoskonalić Serwisy Internetowe.

Narzędzie Google Analytics jest dostarczane przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodów Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Serwisów Internetowych.

W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.

– Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, LinkedIn – użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Następnie ma możliwość kliknięcia „Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.).

Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Serwisy Internetowe a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając z Serwisów Internetowych akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.

– Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców   Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu You Tube czy Vimeo. Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik. Działanie takie jest niemożliwe jeżeli Użytkownik wyloguje się z danego portalu (jeśli posiada tam konto i jest zalogowany) zanim odwiedzicie nasze Serwisy Internetowe. Użytkownik może też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie określonych treści.

– Pliki cookies wykorzystywane przez GetResponse – pliki są konieczne do prawidłowego działania usługi lub są wykorzystywane do celów analitycznych. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką cookies pod linkiem: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-cookies

§7 Logi serwera

Korzystanie z Serwisów Internetowych wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są Serwisy Internetowe. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera służą do administrowania  Serwisami Internetowymi, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.